Protocol verantwoord sporten

Situatie per 1 juli

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak je handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Doel en status van dit protocol

Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.

De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • alle sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Neem bij twijfel contact op met de gemeente om afspraken te maken;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
 • zorg hierin ook voor het voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;
 • sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open;
 • zorg dat alle de regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen;
 • zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 • houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
 • sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld;

Voor ouders/verzorgers en toeschouwers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.

 

 1. Acties voor de golfbaan
 • Starttijden

De regels rondom het verplicht reserveren van starttijden door middel van de diverse tools worden versoepeld. Waarbij spelers voorheen geen toegang tot de accommodatie hadden zonder starttijd, kan nu ook ter plekke een starttijd worden gereserveerd. Feitelijk is dit gelijk aan hoe de horeca werkt. Het is en blijft echter wel noodzakelijk dat de spelers worden geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek. Het RIVM adviseert deze registratielijsten vier weken te bewaren.

Let op! Uiteindelijk is elke golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom, dus elke baan kan zelf bepalen of zij wel of niet de regels rondom starttijden versoepelen.

 • Clubhuis

In het clubhuis mogen nu alle ruimtes open zijn. Geef voor al deze ruimten aan wat het maximum aantal klanten is dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak.

 • Communicatie

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit te printen. Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.

 • Voorkom aanraking

Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

 • Eenrichting

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

 • Leenclubs

Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop met een reinigingsmiddel.

 • Huur golfbuggy

Per gereinigde golfbuggy maximaal 2 personen. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen of een mondkapje wordt geadviseerd wanneer mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren.

 • Receptie/shop

Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

 • Hygiëne materialen

Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golf gerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen wel na elke sportactiviteit of wedstrijd gedesinfecteerd te worden. Of door de golfaccommodatie of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. Voor de bunker is vanwege het vele verzoek al een uitzondering gemaakt. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel omdat het veel controle en dus tijd zal vereisen.

 • Naleving protocol

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

 • Toiletten

Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

 • Kleedkamers

Kleedkamers en douches zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.

 1. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters
 • Contactoppervlakten verminderen

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.

Drie mogelijkheden als voorbeeld:

 • de holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden;
 • de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft;
 • plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.

Wij blijven dit adviseren. Mocht je dit niet wensen, dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat na iedere aanraking de vlakkenstok wordt gedesinfecteerd.

 • Bunkerharken

Golfbanen hebben ten aanzien van de bunkerharken onderstaande mogelijkheid:

Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker

Onderstaande plaatselijke regel wordt toegestaan, waarbij qualifying condities van kracht blijven.

“Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole.”

Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen. Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op jouw baan, neem dan contact op met Myrte Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikanaar@ngf.nl voor een passende oplossing. In verband met de veiligheid voor jouw spelers adviseren wij voorlopig de plaatselijke regel hierboven toe te passen.

OF

Harken terug op de golfbaan

In het huidige protocol staat dat er geen materialen op een golfbaan aanwezig mogen zijn. Dat blijft nog even zo, maar voor alleen de hark is er nu, om meerdere redenen, een uitzondering gemaakt. Deze mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. Daarbij is het echter wel belangrijk dat de speler na het gebruik van een hark direct hun handen moeten desinfecteren met zelf meegenomen gel of doekjes. De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule.

Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan zijn of harken zijn in de baan en dan kan je de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is vanzelfsprekend niet de bedoeling.

 • Scorekaarten

Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

 • Regels voor de individuele golfer
 • Probeer tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten het sporten is 1,5m afstand houden verplicht.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 1. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:

 • alle ruimtes op de golfaccommodatie zijn geopend met strikte voorwaarden.
 • gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
 • ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
 • volg de regels van het RIVM
  • houd 1,5 meter afstand;
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
  • vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
  • raak de vlaggenstok niet aan of anders reinigen na aanraking;
 • volg de aanwijzingen van het personeel.

Nieuw: Protocol horeca

Per 1 juli mag de horeca op golfbanen met vernieuwde regels open. E.e.a. wordt nog bevestigd in de noodverordeningen. De heropening is aan strenge regels gebonden. De 1,5 meter afstand blijft de basis voor de nieuwe regels.

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Uitgangspunt bij het 1,5 meter-beleid is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen, vanaf drie personen wordt er gehandhaafd. Daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

Binnen

Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats die door het personeel is aangewezen. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

Buiten

Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats die aangewezen is door het personeel. Er geldt een maximum van 250 personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en het aanwijzen van een vaste zitplaats. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

Ontvangen gasten

 • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5m afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen). Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd.
 • Gasten zitten binnen of buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
 • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5m zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
 • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5m afstand.
 • Vooraf reserveren is niet verplicht. Gasten kunnen zonder reservering komen en ter plekke vragen of er tafels beschikbaar zijn. Wanneer de eet- en drinkgelegenheid of het terras vol is, zal de gast weggestuurd moeten worden. Let op! Uiteindelijk is iedere golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom dus iedere baan kan zelf bepalen of zij wel of geen gebruik maken van een reserveringssysteem. Registreren is verplicht boven de 250 personen buiten en boven de 100 personen binnen. Dit kan nodig zijn bij een eventueel contactonderzoek. Bewaar deze registratielijsten minimaal vier weken.
 • Maak gebruik van een aanmeldbalie bij de eet- en drinkgelegenheid in de binnenruimte en bij het terras. Zorg ook hier dat er duidelijke markeringen zijn aangebracht voor een eventuele wachtrij.
 • Wanneer een onbeperkt aantal gasten gebruik mogen maken van de horeca moet het horecapersoneel een gezondheidscheck bij de gasten afnemen. De gezondheidscheck houdt in dat de medewerkers aan de gast vraagt of hij/zij geen klachten heeft. Is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten? Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. Zie de poster aan het einde van het document voor de vragen.
 • Voor het terras geldt dat de medewerkers aan gasten moeten vragen naar samenstelling van de gasten (wel of geen huishouden) en dan de tafel aanwijzen – het “wait to be seated” principe wordt toegepast.
 • Bij binnenkomst zijn gasten verplicht om hun handen te wassen en/of te desinfecteren. Zorg er dus voor dat je dit faciliteert en gasten hierop wijst. Dit kan bijvoorbeeld met een mobiele wasunit of met een handdesinfectiemiddel.
 • Zorg dat je markeringen op de grond aanbrengt waar een stoel moet staan.
 • Zorg voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen, want (tussentijdse) schoonmaak is belangrijk. Op het terras en in het restaurant moeten, nadat de gasten vertrokken zijn, de raakvlakken van de stoelen en tafel(s) gereinigd worden. Maar ook menukaarten, peper- en zoutstel, pinapparaat en alles wat een gast maar aangeraakt heeft of zou kunnen hebben. Tip: zet zo min mogelijk op tafel.