Protocol verantwoord sporten

Vanaf 11 mei mogen personen weer samen golfen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren.

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 11 mei geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Dit protocol bestaat uit twee onderdelen. Een deel voor de sport in het algemeen aangevuld met een meer specifiek onderdeel voor de golfsport. Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor gemeenten

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer alle sportaanbieders in je gemeente over de versoepelde maatregelen, voor zover dit nog niet is gebeurd. Dit betekent het aanschrijven van de buitensportaanbieders, maar ook de binnensporten ondernemende sportaanbieders en andere organisaties die begeleide sportactiviteiten aanbieden;
 • inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn;
 • stel een team met vaste contactpersonen van sportaanbieders samen waarmee je snel kunt communiceren;
 • spreek met sportaanbieders af dat zij melden wanneer hun locaties(s) open gaan stellen voor activiteiten. Gemeenten kunnen hier extra maatregelen voor eisen;
 • maak samen met binnensportaanbieders afspraken over de mogelijkheden voor georganiseerde sportactiviteiten/trainingen in de buitenlucht, en op welke (sport)locaties sportactiviteiten zijn toegestaan;
 • bespreek met je buurtsportcoaches welke rol en mogelijkheden zij zien om georganiseerde sportactiviteiten voor jeugd- en jongeren in de buitenlucht te organiseren. Ook gericht op niet-leden, zodat ook zij kunnen sporten;
 • bespreek met sportaanbieders of er mogelijkheden zijn om sportactiviteiten aan te bieden voor niet-leden of om niet-leden te integreren bij de bestaande groepen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij ondersteuning bieden;
 • maak afspraken met sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt natuurlijk in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. Betrek hierbij ook eventuele andere organisaties die al actief zijn in de wijken;
 • maak afspraken tussen het lokaal gezag en de contactpersonen van sportaanbieders op de locatie hoe wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van maatregelen. Spreek ook goed af welke sancties daarop kunnen volgen, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie;
 • stem samen met de sportaanbieder één contactpersoon af voor het gebruik van de sportlocatie. Het uitgangspunt hierbij is dat de groepen niet gemengd mogen worden tijdens de wisseling van groepen op de locatie. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met variabele timeslots, waarbij groepen op verschillende tijden wisselen. Zorg daarbij ook voor voldoende wisseltijd zodat de toevoer en afvoer van personen zo gedoseerd mogelijk kan verlopen;
 • maak afspraken met sportaanbieders en buurtsportcoaches of en in hoeverre voor een geleidelijke invoering van het gefaseerd openstellen van locaties wordt gekozen;
 • maak financiële afspraken of tref regelingen voor:
  • de aanschaf van materialen voor extra hygiëne (b.v. desinfectant);
  • de productie van affiches, routing, bewegwijzering, e.d.;
  • de eventuele inzet van verkeersregelaars en andere logistieke maatregelen;
 • houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon;
 • zorg voor bereikbaarheid van EHBO-faciliteiten/AED;
 • denk samen met sportaanbieders na over de mogelijkheden van het werken met speelschema’s/rooster, zodat de organisatie van de trainingen goed kan verlopen.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
 • zorg dat er geen materialen gedeeld moeten worden;
 • zorg dat de training klaar staat als de personen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat personen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan personen duidelijk;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de personen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • wijs personen op het belang van handen wassen en laat personen geen handen schudden;
 • help de personen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met iedereen (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat personen niet eerder toe dan 15 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De personen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat personen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Protocol golfsport

De golfsport wordt in de buitenlucht beoefend. De horecafaciliteiten blijven gesloten. NGF, PGA, NGA en NVG hebben hiervoor een voorbeeld procedure opgesteld waarmee leden dit snel kunnen implementeren.

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de golfaccommodaties:

 • Naleven van de 1,5 meter maatregel. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk.
 • Veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters.
 • Het bieden van een gezonde activiteit.
 • Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker.
 • Aanvullende hygiëne maatregelen.
 1. Acties voor de golfbaan
 • Alleen golf na reservering vooraf

Stel reserveren van starttijden verplicht. Dit kan je online beschikbaar stellen via GOLF.NL, via je softwareleverancier, per e-mail en/of telefonisch. Breng sporters en begeleiders hiervan op de hoogte. Hierdoor wordt het aantal sporters beheersbaar waardoor contact- en wachtmomenten voor de sporters op de golfaccommodatie vermindert.

 • Flights en interval

Om het aantal sporters terug te brengen mogen er per starttijd maximaal vier deelnemers in een flight.

Daarnaast is het interval tussen de starttijden minstens 8 minuten. Sporters mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven en zullen er maximaal 45 sporters aanwezig zijn per 9 holes op gemiddeld 25 hectare.

 • Clubhuis: ruimtes open/dicht

Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit het RIVM zijn het clubhuis, het terras, de douches, de kleedruimtes en overige indoor faciliteiten gesloten. In het clubhuis zijn de tassen/lockerruimte, shop, receptie wel bereikbaar zijn. Geef in deze ruimte het maximumaantal klanten aan dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak.

 • Communicatie

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en zijn uit te printen. Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en zoveel mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarin de vermelding van alle regels die van toepassing zijn.

 • Voorkom aanraking

Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

 • Eenrichting

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1.5 m afstand te houden ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

 • Leenclubs

Personen die geen lid zijn en golf willen uitproberen, kunnen gebruik maken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop.

 • Wachtlijnen

Breng wachtlijnen aan op de grond 1,5m voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de eerste afslag, driving range, oefengreens en receptie.

 • Maximumaantal

Geef per ruimte aan hoeveel sporters er maximaal aanwezig mogen zijn. Voor de winkel en de receptie geldt 1 persoon per 10 vierkante meter. Voor de oefengreens geldt 1 persoon per 30 vierkante meter.

 • Receptie/shop

Markeer de 1,5 meter afstand voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen of bril.

 • Hygiëne

Zorg voor schoonmaakmateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen worden gebuikt. De golfbaan is eindverantwoordelijk voor de schoonmaak hiervoor.

 • Naleving protocol

Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

 

 1. Veiligheid & hygiëne voor medewerkers
 • Personeelsinstructie

Om de veiligheid van sporters maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van het personeel van groot belang. Zorg daarom voordat de golfaccommodatie opengaat voor een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het maken van een beknopt instructieboekje waarin de processen zo goed mogelijk worden beschreven. Daarnaast adviseren NGF, NGA, PGA en NVG ook om 1 op 1 gesprekken te laten voeren tussen managers en personeel, hierin kan alles rondom veiligheid worden besproken, daarnaast creëert dit op voorhand al meer duidelijkheid voor het personeel.

 • Handhaving door personeel

Door het management wordt duidelijk gemaakt dat personeel rugdekking heeft om sporters aan te spreken op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve ook meegenomen worden in 1 op 1 gesprekken met medewerkers.

 • Extra bescherming medewerkers

Faciliteer voor medewerkers extra materialen zoals de kuchschermen indien 1,5 afstand van sporters niet georganiseerd kan worden en het gebruik van hygiëne handschoenen. Daarnaast worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies.

 • PIN only

Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

 • Handesinfectie

Plaats op meerdere plaatsen op de accommodatie handdesinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers. Gebruik papieren handdoekjes en hang instructie voor het handen wassen op boven de wasbakken.

 • Extra schoonmaak

Zorg dat degene die de schoonmaak uitvoert veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen. Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen, of zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af. Pas de frequentie van schoonmaak aan op basis van de drukte.

 • Toiletten

Toiletbezoek is alleen in bijzondere gevallen toegestaan. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handen wassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.

Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

 • Naleving

Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld een marshal zijn.

 

 1. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders
 • Contactoppervlakten verminderen

Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Drie mogelijkheden als voorbeeld:

 • De holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden.
 • De holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft.
 • Plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.

Alle bunkerharken worden verwijderd. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.

 • Scorekaarten

Gebruik digitale scorekaarten promoten via app GOLF.NL.

 • Naleving

Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld een marshal zijn.

 • Regels voor de individuele golfer
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.]
 • Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online en/of telefonisch.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van les, oefensessie range of starttijd.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 1. Veiligheid en hygiëne voor begeleiders
 • Begeleiding

Begeleiding kan een golfpro, de ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie.

Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn en de begeleider moet 1,5m afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een marshal.

 1. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels door middel van posters, website, spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan gedeeld:

 • Digitaal reserveren is verplicht.
 • Interval is 8 minuten.
 • Aanwezigheid maximaal 15 min vooraf.
 • Clubhuis, terras, douches, kleedruimte zijn dicht.
 • Tassen/lockerruimte, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op! Pinbetaling verplicht.
 • Huur van golfsets is niet mogelijk, met uitzondering van niet-leden.
 • Gebruik altijd digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.
 • Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.
 • Regels RIVM (hygiëne / afstand/ horeca)
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
  • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
  • Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
  • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
  • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.